CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ

Hà Nội sẽ có cơ chế chính sách đặc thù cho từng nhóm đối tượng trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm
(BKTO) - Kết quả tuyển sinh đào tạo nghề giai đoạn 2020-2023 của Hà Nội vượt 6,14% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng liên tục hàng năm.