Giao chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - TKV năm 2023 là 3.024 tỷ đồng

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh vừa ký quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

3.jpeg
Hoạt động khai thác than của TKV. Ảnh: TTXVN

Theo đó, Công ty mẹ - TKV được giao chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2023 là 163.234 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 3.024 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 7,9% và khả năng thanh toán nợ đến hạn phải đảm bảo theo quy định hiện hành.

Để đảm bảo các chỉ tiêu được thực hiện hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc TKV phải có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 đã được Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.

Ban Kiểm soát TKV có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của TKV.

Đồng thời, Vụ Năng lượng, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng phải theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện, kết quả thực hiện kế hoạch được giao năm 2023 của TKV.

Trước đó, tại Quyết định số 142/QĐ-UBQLV ngày 31/3/2023, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty mẹ - TKV.

Tại Quyết định này, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã giao nhiệm vụ cho TKV phải nâng cao năng suất, hiệu quả lao động; cải thiện thu nhập cho người lao động trên cơ sở gắn với kết quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động.

Cùng chuyên mục
Giao chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ - TKV năm 2023 là 3.024 tỷ đồng