Infographic - Tình hình hoạt động doanh nghiệp năm 2021

(BKT) Năm 2021, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã tác động tiêu cực đến gia tăng số lượng doanh nghiệp. Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong năm 2021 đạt gần 160.000 doanh nghiệp, giảm 10,7% so với năm 2020; 119.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,8%, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp thành lập dưới 5 năm, quy mô vốn nhỏ.                
   

   
PHƯƠNG LAN
Cùng chuyên mục
Infographic - Tình hình hoạt động doanh nghiệp năm 2021