Khen thưởng các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

(BKTO) - Ngày mai (19/5), Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.

1dsaf.png
KTNN tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh . Ảnh tư liệu

Giai đoạn 2021-2023, Đảng ủy KTNN đã tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Cụ thể, ngày 15/10/2021, Đảng ủy KTNN đã ban hành Kế hoạch số 234-KH/ĐU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy KTNN cũng đã xây dựng và ban hành Công văn số 235-CV/ĐU về xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm.

Hằng năm, Đảng ủy KTNN đều ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hiện nay, hằng tháng, Đảng ủy tiếp tục hướng dẫn, gợi ý nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó luôn bám sát nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN "Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng" và Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo Chuẩn mực KTNN số 30 của KTNN, lấy thực hành đạo đức công vụ là trọng tâm...

Với sự chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên, sát sao của Đảng ủy KTNN, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, của từng đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tại Hội nghị sơ kết được tổ chức vào ngày mai (19/5), Đảng ủy KTNN sẽ công bố Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và trao Bằng khen của Tổng Kiểm toán nhà nước cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Cùng chuyên mục
Khen thưởng các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác