Thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”

Trong xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam rất chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đó là mối quan hệ máu thịt, biện chứng, khăng khít, trong đó Đảng là người đầy tớ của nhân dân.

2-(1).jpeg
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”. Ảnh: chinhphu.vn

Ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời, tháng 02/1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã phát biểu: “Lênin vĩ đại đã nói, chỉ có đảng nào có được một lý luận tiên phong mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong. Bây giờ chúng ta đã có một đảng như thế rồi. Nhân dân ta từ xưa đã có truyền thống đấu tranh anh dũng nhưng suốt những năm ấy, nhân dân ta thiếu người cầm lái sáng suốt. Giờ đây, Đảng của chúng ta phải gánh lấy vai trò này và tôi tin rằng Đảng ta sẽ dẫn dắt nhân dân ta đi đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do cho Tổ quốc thân yêu”. Trong Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng vào ngày 05/9/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân, đã lãnh đạo nhân dân phấn đấu dưới lá cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác/Lênin”.

Vì vậy, trong xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam rất chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đó là mối quan hệ máu thịt, biện chứng, khăng khít, trong đó Đảng là người đầy tớ của nhân dân. Trong bài nói chuyện về bản Tổng cương và Điều lệ của Đảng, ngày 10/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên của đảng phải luôn xác định: Đảng chỉ làm đầy tớ của nhân dân chứ không phải là làm quan, sai khiến nhân dân. Vì vậy, Đảng phải gần gũi quần chúng, học hỏi quần chúng, lãnh đạo quần chúng, cái gì lợi cho quần chúng thì làm, cái gì có hại cho quần chúng thì tránh.

Những năm qua, công tác phát triển Đảng đã có nhiều tiến bộ, hiệu quả, như đánh giá của Đảng: “Công tác phát triển đảng viên được chú trọng; số lượng đảng viên nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, chủ doanh nghiệp tư nhân tăng. Chất lượng đội ngũ đảng viên chuyển biến tích cực, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị được nâng cao hơn”.

Nhưng Đảng cũng thẳng thắn chỉ ra còn nhiều khuyết điểm, như: Có hạn chế trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân, trong đó tỷ lệ có tổ chức đảng, đảng viên còn thấp, vai trò lãnh đạo mờ nhạt, lúng túng cả về nội dung và phương thức hoạt động. Ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ở ngoài nước…, một số tổ chức cơ sở đảng hoạt động còn khó khăn. Một số nơi còn tình trạng “trắng” đảng viên.

Tháng 5/2022, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã chỉ ra những vấn đề quan trọng Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết chú trọng xác định rõ mục tiêu, giải pháp phát triển đảng viên, trong đó đề ra phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”.

Nghị quyết khẳng định, cần tiếp tục tăng số lượng và chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, chỉ rõ việc phải đẩy mạnh bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong các lực lượng vũ trang nhân dân. Trong đó, Đảng cần quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước, nông dân, trí thức, thanh niên, sinh viên, người có tôn giáo, chú ý đến các địa bàn nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu rất cụ thể: Đến năm 2030: “Phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025-2030 đạt 3-4% tổng số đảng viên. Nghị quyết cũng chỉ rõ: “Tiếp tục nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên” và khắc phục tình trạng “trắng” đảng viên.

Để thực hiện được quyết tâm của Đảng về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên mới, đòi hỏi phải xây dựng, phát triển sức mạnh tổng hợp của Đảng, hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân.

Đảng ta, nhất là tổ chức cơ sở đảng phải triển khai tích cực những nghị quyết, quy định về phát triển đảng viên, tạo môi trường thuận lợi để quần chúng rèn luyện phấn đấu vào Đảng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng chủ động, tích cực phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng, người có uy tín để giới thiệu với Đảng xem xét, bồi dưỡng phát triển Đảng. Bản thân các quần chúng này phải tự giác có động cơ trong sáng, chủ động, tích cực rèn luyện phấn đấu để có đủ điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cùng với công tác phát triển đảng viên mới, thì trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chúng ta cũng phải thực hiện tốt yêu cầu hết sức cần thiết đã được Đảng ta xác định là: “Hết sức coi trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; kịp thời củng cố các tổ chức đảng yếu kém; xử lý nghiêm các đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng” và “kịp thời rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách”. Trong đó, phải coi trọng và tạo thuận lợi để nhân dân tham gia, đồng hành, đồng thuận ủng hộ Đảng, tin theo Đảng và đi theo Đảng.

Nhưng thực hiện phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên” không phải chỉ là có số lượng đảng viên mà còn cần có chất lượng đảng viên, nghĩa là phải có sự lãnh đạo của Đảng, sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên để quần chúng noi theo, học tập. Nhân dân cần có đảng viên của Đảng ở bên mình để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn mình phấn đấu để có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhân dân sẽ không cần những đảng viên ở bên mình nhưng thiếu phẩm chất, năng lực, thậm chí vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật, có hại cho Đảng, cho cách mạng, cho nhân dân và chính bản thân. Từng đảng viên của Đảng hãy đinh ninh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải làm đầy tớ cho quần chúng và phải làm cho ra trò, nếu không quần chúng sẽ đá đít”.

Chúng ta chỉ thành công khi thực hiện tốt phương châm: “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên” và ở đâu có đảng viên thì ở đó có nhân dân cùng đoàn kết, thống nhất đồng tâm, hiệp lực thực hiện nhiệm vụ chung là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Cùng chuyên mục
Thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”