NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(BKTO) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.