Ngành xây dựng đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(BKTO) - Trong năm 2023, ngành xây dựng sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2023, mới được ban hành.

xd.jpg
Trong năm 2023, ngành xây dựng sẽ đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Theo Chương trình, trong năm 2023, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành xây dựng sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong công tác quản lý nhà nước của Ngành có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng thời, Bộ sẽ rà soát và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư, xây dựng, dịch vụ công còn thiếu hoặc còn chồng chéo, mâu thuẫn; sửa đổi, bổ sung định mức chi tiêu công, tài sản công, xe công, khoán chi, khoán kinh phí sử dụng tài sản công...

Song song với đó, ngành xây dựng sẽ phấn đấu cân đối nguồn lực để thực hiện việc cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, Ngành cũng quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện rà soát toàn bộ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2022 để hủy bỏ, thu hồi về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định.

Mặt khác, ngành xây dựng cũng sẽ tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản đảm bảo tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất; trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Đồng thời, Ngành cũng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp…/.

Cùng chuyên mục
Ngành xây dựng đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí