nhà đầu tư

Đề xuất dùng ngân sách mua lại 5 dự án BOT
(BKTO) - Đối với 8 dự án BOT, Bộ Giao thông vận tải đang đề xuất dùng ngân sách để mua lại toàn bộ 5 dự án và hỗ trợ 3 dự án còn lại với mức hỗ trợ dưới 50% theo đúng quy định của luật.