Những nội dung chính trong Hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin

(BKTO) - Từ năm 2022, việc thực hiện kiểm toán CNTT tuân thủ theo Hướng dẫn kiểm toán CNTT, ban hành theo Quyết định số 2076/QĐ-KTNN, trong đó nêu rõ những nội dung chính của kiểm toán CNTT, những lưu ý khi chuẩn bị, thực hiện kiểm toán trong môi trường CNTT; việc truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán... làm cơ sở cho kiểm toán viên triển khai, thực hiện kiểm toán CNTT thống nhất trong toàn Ngành.                
   

Những nội dung chính trong Hướng dẫn kiểm toán CNTT

   
Cùng chuyên mục
Những nội dung chính trong Hướng dẫn kiểm toán công nghệ thông tin