Quỳnh Nhai: Phát triển người tham gia bảo hiểm là tiêu chí đánh giá tình hình kinh tế - xã hội

Nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu: Đạt 90% tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với những xã nông thôn mới và 95% bao phủ BHYT đối với những xã nông thôn mới nâng cao.

quynh-nhai.jpeg
11 tháng năm 2023, số người tham gia BHYT của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) là 64.417 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,3% dân số, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: ST

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện đã bám sát chỉ đạo của BHXH tỉnh, tích cực tham mưu với huyện ủy, hội đồng nhân dân HĐND, ủy ban nhân dân (UBND) huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên địa bàn thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT là một tiêu chí đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và các xã; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

Cùng với đó, BHXH huyện tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, chú trọng lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung của chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường tuyên truyền trực tiếp về BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng bằng nhiều hình thức để người lao động, nhân dân dễ tiếp thu, chủ động tham gia.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn không được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT trên địa bàn huyện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, các ngành và các đoàn thể đối với nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia BHXH, BHYT; lồng ghép việc triển khai công tác BHXH, BHYT tại các kỳ sinh hoạt chi bộ của bản, tiểu khu…

Một trong những giải pháp hiệu quả là “Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Nhai phân công cán bộ phụ trách địa bàn; trưởng các phòng, ban, ngành phụ trách các xã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại địa bàn phân công; Đảng ủy các xã giao chỉ tiêu, gắn trách nhiệm cho từng cấp ủy phụ trách địa bàn; các thôn, bản xây dựng hương ước đưa chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT vào tiêu chí xét gia đình văn hóa hằng năm tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai”

Nhờ đó, 11 tháng năm 2023, số người tham gia BHYT là 64.417 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,3% dân số, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022./.

Cùng chuyên mục
Quỳnh Nhai: Phát triển người tham gia bảo hiểm là tiêu chí đánh giá tình hình kinh tế - xã hội