19 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ

(BKTO) - 19 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ, 29 văn bản hết hiệu lực một phần. Các văn bản này được thế thay bằng các văn bản mới.                
   

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

   

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 116/NHNN-QĐ công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN.

Theo đó, có 19 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 29 văn bản hết hiệu lực một phần.

Một số văn bản quan trọng hết hiệu lực toàn bộ như: Thông tư số 02/2012/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN và các tổ chức tín dụng (TCTD); Thông tư số 27/2013/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2012/TT-NHNN.

Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD; Thông tư số 09/2014/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2013/TT-NHNN.

Thông tư số 34/2013/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD; Thông tư số 33/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-NHNN.

Thông tư số 22/2016/TT-NHNN quy định việc TCTD mua trái phiếu DN; Thông tư 15/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-NHNN.

Các văn bản hết hiệu lực một phần như: Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ban hành Hệ thống tài chính kế toán các TCTD.

Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các TCTD.
Thông tư số 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với các TCTD.

Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Thông tư số 38/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2012/TT-NHNN; Thông tư số 29/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2012/TT-NHNN.

Thông tư số 39/2013/TT-NHNN quy định về xác lập, trích lập, quản lý, sử dụng khoản dự phòng rủi ro của NHNN; Thông tư số 37/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2013/TT-NHNN.

Thông tư số 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Thông tư số 42/2015/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thị trường mở.

Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng; Thông tư số 48/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN; Thông tư số 28/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-NHNN.

Thông tư số 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD.

Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đã được thay thế bằng các văn bản mới./.

THÀNH ĐỨC
Cùng chuyên mục
19 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ