Triển vọng khả quan của PVN trong sản xuất, kinh doanh

(BKTO) - Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) năm 2023 có nhiều triển vọng khả quan khi nhiều chỉ tiêu trong 5 tháng đầu năm đã đạt và vượt xa so với kế hoạch…

pvn.jpg
Công trình dầu khí của PVN. Ảnh: PVN

Giao chỉ tiêu tổng doanh thu của Công ty mẹ - PVN là 181.625 tỷ đồng

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) vừa giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 của Công ty mẹ - PVN.

Theo UBQLV, các chỉ tiêu được giao dựa trên phương án giá dầu thô là 70 USD/thùng, tỷ giá 1 USD là 23.500 đồng đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 - Khóa XV ngày 11/11/2022 về phương án giá dầu kế hoạch năm 2023 để cân đối ngân sách nhà nước.

Về sản lượng sản xuất, PVN đã được giao chỉ tiêu tại Quyết định số 75/QĐ-UBQLV ngày 09/3/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023.

Cụ thể, chỉ tiêu khai thác dầu, khí năm 2023 của toàn Tập đoàn được giao là 15,23 triệu tấn quy đổi; khai thác dầu thô, condensate là 9,29 triệu tấn (trong đó khai thác trong nước 7,52 triệu tấn; khai thác ở ngoài nước 1,77 triệu tấn).

Sản lượng khai thác khí là 5,94 tỷ m3; sản xuất 24 tỷ kWh điện; 1.600 nghìn tấn đạm; 11,286 triệu tấn xăng dầu các loại, trong đó sản xuất xăng dầu các loại (không bao gồm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn) là 5,526 triệu tấn.

Tính riêng của Công ty mẹ - PVN, sản lượng khai thác dầu, khí được phê duyệt là 4,14 triệu tấn quy đổi; dầu thô và condensate là 3,04 triệu tấn và 1,1 tỷ m3 khí; bao tiêu 5,76 triệu tấn sản phẩm lọc dầu từ Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; sản xuất điện từ Nhà máy điện Sông Hậu 1 là 5,5 tỷ kWh và từ Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 là 3,14 tỷ kWh.

Về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp của Công ty mẹ - PVN năm 2023, UBQLV giao tổng doanh thu là 181.625 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 10.619 tỷ đồng. Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 2,84%; khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1.

Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu được giao, Chủ tịch UBQLV Nguyễn Hoàng Anh yêu cầu Hội đồng thành viên (HĐTV) PVN chỉ đạo, tổ chức triển khai và có các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 theo Quyết định số 75/QĐ-UBQLV.

Chủ tịch UBQLV cũng yêu cầu HĐTV PVN thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 21/11/2022 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBQLV tại Văn bản số 153/UBQLV-NL ngày 17/5/2022 về tình hình hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đồng thời thực hiện hạch toán theo Nghị định số 85/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 về hướng dẫn cơ chế xử lý tài chính đối với khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Chủ tịch UBQLV giao Kiểm soát viên PVN có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của số liệu do HĐTV PVN đề xuất và thực hiện giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của PVN.

PVN phải tập trung mọi nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách được Chính phủ giao thực hiện như Chuỗi dự án khí Lô B, Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, sớm vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, hoàn thành việc khắc phục các dự án khó khăn, kéo dài như Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Quyết định số 75/QĐ-UBQLV ngày 09/3/2023

Kết quả thực hiện khá khả quan

Với những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp được giao, tình hình thực hiện của PVN có nhiều tín hiệu khả quan.

pvn1.jpeg
Người lao động dầu khí hăng say cống hiến vì sự phát triển của Tập đoàn. Ảnh: PVN

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết, tính riêng 5 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, đặc biệt tháng 5/2023 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu thô tháng 5/2023 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 15,6% kế hoạch tháng, tăng 2,6% so với thực hiện tháng 4/2023, bằng thực hiện cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,8% kế hoạch 5 tháng.

Trong đó, khai thác dầu thô trong nước tháng 5/2023 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, đạt 0,77 triệu tấn, vượt 18,4% kế hoạch tháng, tăng 3% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 5 tháng đạt 3,66 triệu tấn, vượt 16,3% kế hoạch 5 tháng.

Khai thác dầu thô ở nước ngoài tháng 5 đạt 149,5 nghìn tấn, vượt 3,1% kế hoạch tháng, tăng 0,9% so với thực hiện tháng 4/2023. Tính chung 5 tháng đạt 751,6 nghìn tấn, vượt 2,6% kế hoạch 5 tháng.

Bên cạnh sản lượng khai thác dầu thô vượt kế hoạch, sản lượng khai thác khí tháng 5/2023 của PVN cũng đạt 0,75 tỷ m3, vượt 27,6% kế hoạch tháng, tăng 2,8% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 5 tháng đạt 3,44 tỷ m3, vượt 21,8% kế hoạch 5 tháng. Sản lượng khí trung bình ngày khai thác tháng 5 cũng ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Sản xuất đạm tháng 5/2023 đạt 158,4 nghìn tấn, vượt 5,5% kế hoạch tháng, tăng 53,8% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 3,8% so với cùng kỳ 2022; tính chung 5 tháng đạt 719,5 nghìn tấn, vượt 11,1% kế hoạch 5 tháng.

Sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - NSRP) tháng 5/2023 đạt 570,2 nghìn tấn, vượt 14,4% kế hoạch tháng 5; tính chung 5 tháng đạt 2,92 triệu tấn, vượt 13,3% kế hoạch 5 tháng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản xuất điện tháng 5 của toàn Tập đoàn đạt 2,36 tỷ kWh, tăng 12% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung 5 tháng đạt 10,12 tỷ kWh, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng, các chỉ tiêu tài chính của PVN trong 5 tháng đầu năm cũng vượt cao so với kế hoạch. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 334 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 5 tháng.

Nộp NSNN toàn Tập đoàn (không bao gồm NSRP) ước đạt 54,5 nghìn tỷ đồng, vượt 45% kế hoạch 5 tháng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 21,7 nghìn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch 5 tháng và bằng 63% kế hoạch năm 2023.

Kết quả này cũng tích cực hơn rất nhiều so với đà suy giảm của giá dầu. Bởi giá dầu xuất bán trung bình tháng 5 của PVN giảm 7% so với giá dầu tháng 4/2023 và giảm 27,7% so với cùng kỳ tháng 5/2022. Trung bình 5 tháng, giá dầu thấp hơn 18,4% so với cùng kỳ năm trước./.

Cùng chuyên mục
Triển vọng khả quan của PVN trong sản xuất, kinh doanh