Kiểm toán viên nhà nước đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

(BKT) Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư và Đại hội Đảng bộ KTNN, thời gian qua, Đảng bộ KTNN đã tổ chức nhiều hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) nhằm xây dựng đội ngũ kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) vừa hồng, vừa chuyên, xứng đáng với sự tin cậy và mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Kiểm toán viên nhà nước làm việc tại hiện trường. Ảnh: THANH TÙNG
Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư về thực hiện Chỉ thị 05, ngày 19/12/2016 Đảng ủy KTNN đã ban hành Kế hoạch số 204-KH/ĐU với mục đích: nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ KTNN về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, của từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên, KTVNN “vừa hồng, vừa chuyên”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. KTNN đặt trọng tâm đào tạo, giáo dục đạo đức lý tưởng đối với đội ngũ KTV nhất là các KTV trẻ; chú trọng việc xây dựng đội ngũ KTV “nghệ tinh, tâm sáng” trên bước đường phát triển.

Để thực hiện Chỉ thị 05 một cách thực chất, không hình thức, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, Đảng ủy KTNN đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập và làm theo. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều phải xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng đơn vị. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục triệt để tình trạng hình thức, bệnh thành tích, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05.

Với sứ mệnh thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tài chính công, tài sản công của KTNN đã được quy định trong Hiến pháp và Luật KTNN, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy KTNN nhận thấy rõ việc đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với hoạt động của ngành. KTNN chỉ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình khi xây dựng được đội ngũ KTVNN vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao đối với hoạt động kiểm toán. Để thực hiện, Đảng bộ KTNN đã đề ra và tổ chức tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tất cả các KTVNN đều phải học tập và thực hiện bộ quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của KTV; xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện. Nhờ vậy, thời gian qua, kết quả kiểm toán đã được nâng cao và không có hiện tượng KTV vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Hai là, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, việc xây dựng văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các buổi tuyên truyền, phổ biến về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không cứng nhắc mà luôn sáng tạo, linh hoạt. Những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa trực tiếp vào tài liệu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng về văn hóa, đạo đức ứng xử của KTVNN để phổ biến trong các khóa đào tạo, bồi dưỡng của ngành. Đây là cách làm thiết thực và sáng tạo của Đảng bộ KTNN, đã được Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Chỉ thị 05 ghi nhận.

Như vậy, để thực hiện tốt Chỉ thị 05, mỗi KTVNN cần thấy rõ ý thức trách nhiệm trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp; luôn tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm phấn đấu xây dựng KTNN trở thành cơ quan kiểm toán có uy tín và trách nhiệm, là lực lượng đi đầu trong việc kiểm toán tài chính, tài sản công; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

TS. LÊ ĐÌNH THĂNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán
Cùng chuyên mục
Kiểm toán viên nhà nước đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh