vu viec co dau hieu tham nhung

Tập huấn, phổ biến nội dung các văn bản mới ban hành của Kiểm toán nhà nước
(BKTO) - Tiếp tục triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2023, trong 2 ngày (27 và 28/7), Vụ Pháp chế tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nội bộ của Vụ (đợt 2).