Bổ sung đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

So với Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hành, Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) có nhiều điểm mới, trong đó có việc bổ sung đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH.

hop-bao-luat.jpg
Theo Bộ LĐTBXH, việc sửa đổi Luật BHXH tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn. Ảnh:molisa.gov.vn

Ngày 16/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức Họp báo thông tin Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).

Tại Họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi).

Việc sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo đảm an sinh xã hội của người dân dựa trên quyền con người theo quy định của Hiến pháp và thể chế hóa các nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH theo hướng đa dạng, linh hoạt, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế, tiến tới bao phủ BHXH toàn bộ lực lượng lao động.

Dự thảo Luật sửa đổi căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Luật BHXH năm 2014 và Nghị quyết số 93/2015/QH13; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế và bảo đảm yếu tố bình đẳng giới.

Đồng thời, việc sửa Luật nhằm mở rộng, gia tăng quyền, lợi ích, tạo sự hấp dẫn để thu hút người lao động tham gia BHXH; bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động đang làm việc và người hưởng lương hưu; hoàn thiện quy định quản lý nhà nước và hệ thống tổ chức thực hiện chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Theo cơ quan soạn thảo, Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) gồm 9 Chương (giữ nguyên số Chương) và 133 Điều (nhiều hơn 8 Điều so với Luật hiện hành).

Nội dung sửa đổi chính tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn đã được Chính phủ, Quốc hội thông qua gồm: Xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, linh hoạt; mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH; mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng BHXH (lương hưu, BHX hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội); bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng BHXH; đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.

So với Luật BHXH hiện hành, Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) bổ sung tầng trợ cấp hưu trí xã hội, đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH.

Dự thảo Luật bổ sung chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện; bổ sung quy định về tính tỷ lệ hưởng lương hưu đối với những người có dưới 20 năm đóng phù hợp với sửa đổi điều kiện hưởng lương hưu và việc ký kết, tham gia các điều ước quốc tế; bổ sung quy định quản lý thu, đóng BHXH và các biện pháp xử lý trốn đóng BHXH.

Dự thảo Luật giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; quy định về hưởng BHXH một lần; quy định về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc; sửa đổi, bổ sung quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu để khuyến khích người lao động tiếp tục đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu; quy định sổ BHXH điện tử.

Bộ LĐTBXH đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, bộ, ngành, địa phương và nhân dân đối với Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Toàn văn nội dung Dự thảo Luật hiện đang được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: www.chinhphu.vn và Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH: www.molisa.gov.vn. Thời hạn lấy ý kiến từ ngày 28/02/2023 và kết thúc vào ngày 30/4/2023. Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý, Dự thảo Luật sẽ được hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến để trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 10/2023.

Cùng chuyên mục
Bổ sung đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội