BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước
(BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; trong đó quy định rõ về điều tra cơ bản tài nguyên nước.