Cao Bằng: Năm 2024 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên

(BKTO) - Năm 2024, tỉnh Cao Bằng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên (riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 5% trở lên), tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 4% trở lên.

l_san-xuat-gach_screenshot-2024-03-08-165933.png
Cao Bằng phấn đấu năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên. Ảnh sưu tầm

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kế hoạch số 415/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn tỉnh; nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; tích cực hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Năm 2024, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên (riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 5% trở lên), tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 4% trở lên.

100% các huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi.

Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, khởi nghiệp kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo.

Phấn đấu 80% người có khả năng lao động, có nhu cầu phát triển sản xuất thuộc hộ nghèo, hộ trên địa bàn huyện nghèo, được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tăng thu nhập.

100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia, xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng và nghiệp vụ giảm nghèo.

CTMTQG giảm nghèo bền vững thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, trọng tâm là các huyện nghèo.

Đối tượng, gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng, kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo) trên phạm vi toàn tỉnh. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo.

Các dự án thành phần của chương trình, gồm 7 dự án, 11 tiểu dự án. Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững gắn với các chính sách giảm nghèo; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo; nâng cao năng lực, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo.../.

Cùng chuyên mục
Cao Bằng: Năm 2024 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên