Cao Bằng: Phấn đấu thu ngân sách đạt 1.768,5 tỷ đồng

(BKTO) - Phấn đấu đến hết ngày 31/12/2024, tỉnh Cao Bằng hoàn thành vượt mức dự toán theo Quyết định của Bộ Tài chính với tổng thu ngân sách 1.768,5 tỷ đồng.

l_110863_cuc_thue_tinh_day_manh_ho_tro_nguoi_nop_thue_19161124.jpg
Năm 2024, tỉnh Cao Bằng phấn đấu thu ngân sách đạt 1.768,5 tỷ đồng. Ảnh sưu tầm

Năm 2024, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước (NSNN); quản lý hiệu quả các nguồn thu; tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác quản lý thu NSNN, chống thất thu thuế, tăng cường thu hồi nợ đọng thuế, tập trung rà soát các nguồn thu có tiềm năng để khai thác tăng thu.

Phấn đấu đến hết ngày 31/12/2024, toàn tỉnh hoàn thành vượt mức dự toán theo quyết định của Bộ Tài chính với tổng thu ngân sách 1.768,5 tỷ đồng (thu nội địa 1.188,5 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 580 tỷ đồng); thu dự toán theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh với tổng thu ngân sách 1.918 tỷ đồng (thu nội địa 1.318 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 600 tỷ đồng). Phấn đấu đến hết ngày 31/12/2024, tổng số tiền thuế nợ (không bao gồm nợ đã xử lý và tiền thuế đang chờ điều chỉnh) trên địa bàn tỉnh không vượt quá 8% so với tổng số thực thu vào NSNN năm 2024.

Để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, Thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch, tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo chống thất thu, giao trách nhiệm cụ thể, trách nhiệm các đơn vị để tăng cường các giải pháp thu NSNN.

Cục Thuế tỉnh thường xuyên theo dõi dự báo tình hình và kết quả số nguồn thu, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vục, loại thuế chưa hiệu quả để khẩn trương triển khai các giải pháp về tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, nợ đọng của ngành Thuế quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, rà soát, kiểm soát các nguồn thu, kịp thời thu đúng, thu đủ các loại thuế phí, thu khác vào NSNN; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi phối hợp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất theo lộ trình thực hiện cụ thể các nội dung, điều kiện và thời gian đấu giá, đấu thầu cho từng địa chỉ đấu giá cơ sở nhà, đất được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch thu từ đất, tài sản trên đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cơ quan Thuế, các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp nâng cao công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp có giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực nghiêm túc chấp hành quy định, chế độ thu nộp ngân sách trong hoạt động khoáng sản.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các giải pháp phối hợp với cơ quan Thuế, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí; triển khai đến các doanh nghiệp và người dân thực hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền./.

Cùng chuyên mục
Cao Bằng: Phấn đấu thu ngân sách đạt 1.768,5 tỷ đồng