Chuẩn bị kiểm toán chuyên đề việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017

(BKTO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2330/QĐ-KTNN về việc ban hành Đề cương kiểm toán chuyên đề việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011- 2017.Theo đó, Đề cương cuộc kiểm toán này gồm 03 phần: Tình hình và kết quả khảo sát thu thập thông tin về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; Mục tiêu, nội dung, phương pháp và thủ tục kiểm toán; Phương thức tổ chức kiểm toán.

Mục tiêu của cuộc kiểm toán được xác định là xác nhận số liệu thu, chi, tồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011- 2017, đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong việc quản lý và sử dụng Quỹ.

Đồng thời chỉ ra các sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng Quỹ (nếu có) để kiến nghị với đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh; phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật; kiến nghị sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến việc quản lý và sử dụng Quỹ.

Đáng chú ý, kết quả của cuộc kiểm toán này sẽ được báo cáo lên Quốc hội, Chính phủ nhằm phục vụ việc giám sát, điều hành và đề ra các giải pháp tổng thể bảo đảm đúng mục tiêu hoạt động của Quỹ.

Để đạt được những mục tiêu trên, cuộc kiểm toán chuyên đề việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 sẽ tập trung vào nội dung kiểm toán hoạt động quản lý thu- chi và quyết toán Quỹ theo quy định hiện hành và các cơ chế đặc thù áp dụng đối với việc hạch toán, quản lý thu - chi Quỹ.

Bên cạnh đó là kiểm toán tính tuân thủ trong việc quản lý và sử dụng Quỹ, chỉ ra những bất cập, tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng Quỹ. Những nội dung kiểm toán cụ thể về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan trong việc quản lý và sử dụng Quỹ sẽ được KTNN tiến hành tại Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan) và dự kiến tại 20 Tập đoàn, Tổng công ty, trong đó có Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Đồng thời, KTNN cũng sẽ thực hiện kiểm toán công tác kiểm tra, quyết toán, bàn giao Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp của các đơn vị về Bộ Tài chính.

Khi thực hiện kiểm toán tại Bộ Tài chính, đoàn KTNN sẽ chọn mẫu đối chiếu số liệu phát sinh phải nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương, số lãi chậm nộp của các doanh nghiệp thuộc Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương mà SCIC quản lý từ năm 2011-2017. Còn tại SCIC, đoàn KTNN có thể ghi nhận các kết quả của các đoàn kiểm toán đã thực hiện tại SCIC để làm cơ sở đánh giá đối với các trọng tâm, nội dung kiểm toán liên quan đến SCIC…

Để triển khai cuộc kiểm toán chuyên đề việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017, KTNN dự kiến thành lập đoàn KTNN gồm 22 thành viên, bao gồm 01 Trưởng đoàn, chia làm 06 tổ kiểm toán, mỗi tổ có 03 thành viên, riêng tổ Tổng hợp có 06 thành viên.

Sau khi tổ chức đào tạo, tập huấn trước khi kiểm toán để phổ biến các quy định pháp luật cơ bản về Quỹ (như việc thu, chi Quỹ; cách hạch toán kế toán của Quỹ…), các tổ kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán tại mỗi Tập đoàn, Tổng công ty trong khoảng 10- 23 ngày làm việc, tùy thuộc vào quy mô của đơn vị.
         
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số dư bằng tiền của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương tại thời điểm ngày 01/01/2011 là 17.797 tỷ đồng, ngoài ra số tiền đầu tư trái phiếu từ Quỹ là 10.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng số dư đầu kỳ tại 01/01/2011 là 27.797 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Báo cáo kiểm toán chuyên đề Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2008- 2010, số dư ngày 31/12/2010 của Quỹ là 30.574 tỷ đồng. Do đó, đoàn KTNN sẽ rà soát, làm rõ số liệu chênh lệch khoảng 2.777 tỷ đồng này.
H.THOAN
Cùng chuyên mục
Chuẩn bị kiểm toán chuyên đề việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017