CƠ CHẾ ĐẶC THÙ

Tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển tỉnh Nghệ An nhanh và bền vững
(BKTO) - Để đạt được mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An như đã đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Nghệ An đề xuất 05 nhóm lĩnh vực với tổng số 18 chính sách đặc thù.