Công đoàn Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2018 -2023: Sáng tạo và ứng phó trong bối cảnh khó khăn

Nhiệm kỳ 2018- 2023 có thể nói là một nhiệm kỳ với nhiều biến động và khó khăn do ảnh hưởng sâu sắc của dịch Covid-19 tới mọi mặt đời sống, kinh tế và xã hội. Nhưng với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, hoạt động thực chất, thích ứng linh hoạt để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban chấp hành Công đoàn KTNN đã có những quyết sách đúng, trúng, quyết liệt để có thể đáp ứng được mong mỏi của đoàn viên, người lao động. Có thể đánh giá Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2018-2023 đã thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác mà Đại hội đã đề ra; góp phần hoàn xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của KTNN trong giai đoạn này.
Phòng Báo điện tử | 26/07/2023 23:17