Cụ thể hóa các cơ chế chính sách của Nghị quyết 98

(BKTO) - Ngày 12/7, Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hồ Chí Minh khóa X bước vào ngày làm việc thứ 3, xem xét thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh, nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách của Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Nghị quyết 98).

cac-db-bieu-quyet-thong-qua-nghi-quyet.-anh(1).jpg
Các đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Nguồn sggp.org.vn

Trong ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 10, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua một số nghị quyết cụ thể hóa các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND TP. Hồ Chí Minh về Chương trình giảm nghèo bền vững TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là nghị quyết thông qua dựa trên cơ sở Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Nghị quyết đã bổ sung khoản 4a Điều 1 Nghị quyết 13. Trong đó, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ mới thoát nghèo (hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo) trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo.

Cụ thể, thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các văn bản quy định hiện hành (từng giai đoạn) của Trung ương và UBND TP. Hồ Chí Minh; giải quyết việc làm trong nước.

Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật; có các chính sách và giải pháp hỗ trợ nhà ở phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu. Khuyến khích nguồn lực xã hội hóa đầu tư nhà ở phù hợp; hỗ trợ tiếp cận nguồn nước sinh hoạt an toàn.

cac-dong-chi-lanh-dao-tphcm-va-dai-bieu-hdnd-tphcm-trao-doi-tai-ky-hop.-anh(1).jpg
Các đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: Nguồn sggp.org.vn

Nghị quyết cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết 13: Kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn vốn Trung ương; vốn ngân sách Thành phố, huyện, TP. Thủ Đức (bao gồm nguồn vốn đầu tư công và nguồn chi thường xuyên) và nguồn vốn hợp pháp khác.

Bổ sung khoản 6 Điều 1 của Nghị quyết 13: Quy định tiêu chí, điều kiện, mức, nội dung, hình thức và thời gian hỗ trợ thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo), giải quyết việc làm.

Đối với cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tiêu chí là hộ nghèo và hộ cận nghèo theo mức chuẩn của Thành phố, theo từng giai đoạn (gọi tắt là hộ nghèo và hộ cận nghèo). Hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo.

Điều kiện là người vay phải có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của Thành phố được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận trên danh sách đề nghị vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay.

Đối với hộ vay, mức cho vay tối đa theo quy định của HĐND TP. Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ (hiện nay mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng/hộ). Đối với lao động là thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được vay tối đa theo giá trị của hợp đồng (không phải thế chấp tài sản).

Theo Tờ trình của UBND TP. Hồ Chí Minh, một trong những cơ sở để điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 13 là thực hiện cơ chế, chính sách của Nghị quyết 98.

Theo đó, Nghị quyết 98 có quy định HĐND TP. Hồ Chí Minh quyết định bố trí vốn đầu tư công để hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm thông qua việc giao UBND TP. Hồ Chí Minh ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm. HĐND TP. Hồ Chí Minh quy định tiêu chí, điều kiện, mức, nội dung, hình thức và thời gian hỗ trợ.

Đối với cho vay giải quyết việc làm, cho vay ưu đãi đối với người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người vay phải đáp ứng được điều kiện là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có nhu cầu vay vốn để tự tạo việc làm hoặc tạo việc làm cho thành viên trong hộ hoặc thu hút thêm lao động thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án.

Mức cho vay giải quyết việc làm đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng; đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, mức vay tối đa là 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp.

HĐND TP. Hồ Chí Minh giao UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức rà soát, đánh giá Nghị định 07 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết 13 của HĐND TP. Hồ Chí Minh để kịp thời trình HĐND TP. Hồ Chí Minh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2021-2025 đảm bảo các quy định của pháp luật tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Tại kỳ họp, HĐND TP. Hồ Chí Minh cũng thông qua Nghị quyết về điều chỉnh quy mô và nguồn vốn để triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Đây cũng là nghị quyết dựa trên cơ sở Nghị quyết 98 của Quốc hội./.

Cùng chuyên mục
Cụ thể hóa các cơ chế chính sách của Nghị quyết 98