Đôn đốc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Lào Cai những tháng cuối năm 2023

(BKTO) - Năm 2023, tỉnh Lào Cai được Trung ương giao 1.702 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó vốn đầu tư 873 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 829 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh mới giải ngân trên 14% kế hoạch nguồn vốn trung ương giao (vốn đầu tư đạt 27%, vốn sự nghiệp đạt 1,96%).

Hiện nay, tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) vẫn còn chậm. Theo số liệu từ cơ quan chức năng, đến ngày 02/8/2023, tỷ lệ giải ngân của 3 chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh là 383 tỷ đồng, bằng 22,5% kế hoạch năm, trong đó vốn đầu tư giải ngân 346 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch giao, vốn sự nghiệp giải ngân 37,26 tỷ đồng, đạt 4,4%.

z4674731838451_3f9dd0b48d0592612897c374e59c3740.jpg
Các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn, vùng cao. Ảnh: Khánh Linh.

Để hoàn thành cao nhất nội dung, mục tiêu nhiệm vụ các chương trình MTQG; UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 3684/UBND-TH ngày 30/7/2023 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ yếu trong những tháng cuối năm 2023.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát lại các cơ chế, chính sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành (theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐCP) và các nội dung UBND tỉnh được giao bổ sung tại Nghị định số 38/2023/NĐCP ngày 24/6/2023 của Chính phủ, để tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản bổ sung, tháo gỡ về cơ chế chính sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG năm 2023. Người đứng đầu các cơ quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng dự án thuộc các chương trình MTQG không triển khai được do chưa có quy định hướng dẫn của ngành, đơn vị được phân công phụ trách.

Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình có hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đã giao tại Thông báo kết luận số 183/TB-VPUBND ngày 26/6/2023 về tiến độ triển khai các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong 6 tháng đầu năm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, rà soát, điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng mắc về thủ tục sang dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn, đảm bảo quy định theo thẩm quyền được giao; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh, bổ sung theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm theo quy định của pháp luật; định kỳ hằng tháng, cập nhật giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, đảm bảo sát với giá thị trường, tổng hợp cung cấp thông tin gửi về Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Sở Tài chính trước ngày 25 hằng tháng để phục vụ cho công tác công bố giá theo quy định.

Các sở, ban, ngành (chủ đầu tư) và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đã giao tại Thông báo số 183/TB-VPUBND ngày 26/6/2023 của Văn phòng UBND tỉnh. Lập kế hoạch chi tiết, cam kết giải ngân vốn đối với từng dự án, từng nguồn vốn theo từng tháng đến hết 31/12/2023, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn giao năm 2023; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với nguồn vốn đầu tư), Sở Tài chính (đối với vốn sự nghiệp) trước ngày 10/8/2023 để tổng hợp chung.

Các chủ đầu tư, UBND cấp huyện phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn giao năm 2023, trường hợp để nộp trả ngân sách trung ương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và đưa vào đánh giá kết quả xếp loại tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ cuối năm. Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; tăng cường kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; yêu cầu Ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết cắt Hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan được giao quản lý dự án về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch vốn các chương trình MTQG năm 2023.

Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của 3 chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững), tỉnh Lào Cai đã sớm phân bổ 100% số vốn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương chủ động triển khai các dự án thành phần và quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai tại cơ sở.

Các giải pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân 3 chương trình MTQG vẫn đang tiếp tục được đặt ra trong những tháng còn lại của năm 2023, với mục tiêu đến ngày 31/12/2023 thực hiện giải ngân vốn ngân sách Trung ương đạt khoảng 94% kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn theo đúng quy định và ngay sau khi có khối lượng; chủ động rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2023 để điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún gây lãng phí nguồn lực và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn các chương trình MTQG năm 2023./.

Tỉnh Lào Cai cũng phối hợp với Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022; kiểm toán việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, các địa phương giai đoạn 2020-2022 và đặc biệt là Kiểm toán Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương thuộc địa bàn tỉnh.

Cùng chuyên mục
Đôn đốc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Lào Cai những tháng cuối năm 2023