Hải Dương thu ngân sách năm 2022 vượt 30%

(BKT) Ngày 23.11, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 5) của UBND tỉnh.

hai-duong.jpg
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 5) của UBND tỉnh - Nguồn: Báo Hải Dương

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã xem xét, thảo luận một số nội dung, tờ trình do các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo.

Theo báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 do Sở Tài chính trình bày, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt gần 36.400 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt gần 21.014 tỷ đồng, vượt 62% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao và tăng 23% so với năm trước. Tổng chi ngân sách địa phương gần 32.000 tỷ đồng, kết dư ngân sách địa phương hơn 146 tỷ đồng. Sở Tài chính đề nghị xử lý kết dư ngân sách cấp tỉnh gần 85,5 tỷ vào Quỹ Dự trữ tài chính tỉnh 50%, còn lại chuyển vào thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022. Chuyển kết dư ngân sách cấp huyện, cấp xã vào thu ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2022.

Tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2022 ước đạt hơn 19.300 tỷ đồng, vượt 30% so với dự toán giao. Có 13 trong tổng số 16 khoản vượt và hoàn thành dự toán, 3 khoản hụt thu là thuế bảo vệ môi trường, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương. Trên cơ sở dự kiến nguồn thu, tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 ước đạt gần 19.820 tỷ đồng, vượt 28% dự toán năm.

Dự toán thu ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2023 Trung ương giao 17.655 tỷ đồng, tăng 19%; tổng chi ngân sách địa phương gần 16.320 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán năm 2022. Giai đoạn 2023-2025, kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 54.610 tỷ đồng, tổng chi ước đạt gần 50.000 tỷ đồng.

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng ghi nhận, đánh giá cao kết quả tham mưu của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng tỉnh đạt được kết quả đáng ghi nhận trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch… Song, bên cạnh những mặt tích cực, tỉnh chưa hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng như lập quy hoạch tỉnh chậm, thu hút vốn đầu tư giảm, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đặt ra…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt, tập trung để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022. Các sở, ngành, địa phương rà soát, báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tỉnh giao trong năm 2022. Đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các đại biểu tại phiên họp, tham khảo, nghiên cứu các giải pháp của địa phương lân cận để vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Sau khi các chỉ tiêu phấn đấu năm 2023 được thông qua, các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. 

Cùng chuyên mục
Hải Dương thu ngân sách năm 2022 vượt 30%