Hiệu quả công tác phối hợp giúp thúc đẩy việc thực hiện kiến nghị kiểm toán được kịp thời, đạt kết quả cao

Với tinh thần phối hợp chặt chẽ, từ sớm, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã và đang cùng với địa phương cụ thể hóa các nội dung phối hợp, trong đó có công tác đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán. Điển hình như tại tỉnh Quảng Trị, từ mối quan hệ phối hợp đó, địa phương cùng với KTNN khu vực II quan tâm đôn đốc thực hiện các kiến nghị kiểm toán trong thời gian sớm nhất để mang lại kết quả cao.

dsc_4537-1-.jpg
Hiệu quả của công tác phối hợp giúp thúc đẩy việc thực hiện kiến nghị kiểm toán được kịp thời, đạt kết quả cao. Ảnh tư liệu

Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán đạt cao

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị Lê Thị Thanh, thực hiện Quy chế phối hợp, thời gian qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với KTNN trong hoạt động kiểm toán cũng như các hoạt động khác có liên quan, đặc biệt là công tác thực hiện kiến nghị sau kiểm toán.

Điển hình như mới đây, thực hiện Công văn của KTNN về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” (Chương trình PforR) các năm 2020, 2021, sau khi tổng hợp kết quả từ các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Tài chính tỉnh đã có báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của KTNN, gửi KTNN khu vực II.

Qua rà soát, tổng hợp cho thấy, kết quả thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính Chương trình PforR trong 02 năm 2020, 2021 của tỉnh Quảng Trị đều đạt 100%. Đây là những kết quả thực hiện đạt tuyệt đối, cho thấy sự quan tâm của tỉnh đến các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Phan Văn Thường

Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị trong tỉnh kịp thời giải trình và thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị có liên quan của KTNN. Đơn cử, đối với huyện Đakrông, KTNN đã kiến nghị UBND huyện chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc phân bổ vốn chậm so với quyết định phân bổ vốn của tỉnh, kịp thời giao quản lý vốn cho các đơn vị để thực hiện hiệu quả nguồn vốn của dự án;

Tăng cường vận động sự tham gia của người dân đối với thực hiện các công trình trên địa bàn các xã trong xây dựng nông thôn mới;

Trên cơ sở kiến nghị của KTNN và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã chấn chỉnh và rút kinh nghiệm trong việc giao vốn. Trong các năm sau, ngay khi nguồn vốn được phân bổ UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu giao vốn kịp thời cho các đơn vị quản lý, đồng thời chỉ đạo các đơn vị được giao vốn khẩn trương triển khai và giải ngân nguồn vốn.

Đối với tỷ lệ đóng góp của người dân để xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đã tăng cường vận động người dân hiến đất, hiến cây, đóng góp công lao động để thực hiện các công trình trên địa bàn. Trong giai đoạn 2021-2025, UBND huyện cũng đã đưa tỷ lệ đóng góp của người dân theo đúng quy định tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND tỉnh ngày 31/5/2022.

Về phía Sở Tài chính, Sở được KTNN kiến nghị nội dung “Kịp thời rà soát kinh phí chương trình hết thời hạn giải ngân để xử lý theo quy định”, ngay sau đó, “Sở đã tiếp thu kiến nghị của KTNN, hàng năm Sở Tài chính đề nghị các địa phương báo cáo quyết toán và xử lý kinh phí chương trình hết thời hạn giải ngân theo quy định” - bà Thanh thông tin.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của KTNN tại cuộc kiểm toán ngân sách địa phương niên độ 2020, Sở Tài chính chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, cũng như ban hành văn bản đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các kiến nghị của KTNN. Kết quả, tổng hợp đến hết tháng 11/2022, tổng số kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện đạt 99,7% (tương đương hơn 229,6 tỷ đồng). Nhìn chung, các đơn vị được kiểm toán nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của KTNN, tỷ lệ thực hiện đạt tương đối cao.

“Các đơn vị được kiểm toán chưa thực hiện đầy đủ các kết luận kiểm toán là do công trình chưa hoàn thành, chưa thanh quyết toán nên chưa hoàn thành thực hiện kiến nghị của kiểm toán” – bà Thanh cho biết thêm.

Phát huy hiệu quả của công tác phối hợp 

Có thể thấy, không chỉ thực hiện các kiến nghị kịp thời, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua đều đạt tỷ lệ rất cao. Theo đánh giá của địa phương, cũng như KTNN khu vực II, những kết quả đạt được một phần quan trọng là nhờ mối quan hệ phối hợp tích cực, toàn diện của địa phương với KTNN, trực tiếp là KTNN khu vực II phụ trách kiểm toán địa bàn.

Theo Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II Phan Văn Thường, thực hiện Quy chế phối hợp, KTNN khu vực II đã phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác khảo sát, thu thập thông tin về các đầu mối kiểm toán nhằm phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán theo định hướng của ngành.

Trong quá trình kiểm toán, KTNN thường xuyên trao đổi với Thường trực HĐND, UBND tỉnh về tiến độ kiểm toán, những vướng mắc phát sinh để kịp thời phối hợp xử lý có hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng kiểm toán.

Thông qua kết quả kiểm toán, KTNN đánh giá các mặt làm được, phát hiện những tồn tại trong việc lập và phân bổ dự toán, công tác điều hành, công tác khóa sổ lập báo cáo quyết toán ngân sách. Những ý kiến đánh giá, kết luận và kiến nghị của KTNN góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương, là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh xem xét trong quá trình thẩm tra, quyết định dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán năm sau. Bên cạnh đó, KTNN đã đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

Còn theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, với quan điểm thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN giúp địa phương nhìn nhận rõ hơn tồn tại, hạn chế để từng bước hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, phòng ngừa vi phạm, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt coi trọng việc phối hợp với các đoàn kiểm toán của KTNN trong thực hiện hoạt động kiểm toán, cũng như thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Theo đó, việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN đều được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao. Các báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán phát hành sau khi được gửi đến Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã được UBND tỉnh nghiêm túc xem xét và chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện; cũng như kịp thời có trao đổi, đề xuất nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị còn một số hạn chế, như việc trao đổi thông tin giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND tỉnh có lúc chưa được kịp thời.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, mặc dù UBND tỉnh đã nỗ lực trong việc chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN, tuy nhiên vẫn còn một vài kiến nghị chưa được thực hiện triệt để,... 

Do đó, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh cũng đã tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời; đồng thời đề nghị các bên liên quan cần nâng cao chất lượng hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và công khai, minh bạch việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Tăng cường quan hệ phối hợp công tác sẽ thúc đẩy việc thực thi nhiệm vụ của các bên được thuận lợi hơn, đặc biệt là trong hoạt động kiểm toán - bà Thanh cho biết.

Cùng chuyên mục
Hiệu quả công tác phối hợp giúp thúc đẩy việc thực hiện kiến nghị kiểm toán được kịp thời, đạt kết quả cao