KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Tăng cường kiểm soát, quản lý rủi ro đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng
(BKTO) - Thông tư 14 yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) phi ngân hàng phải có 3 tuyến bảo vệ độc lập và phải đảm bảo các quy định về kiểm soát, quản lý rủi ro…