Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) với nhiều nội dung quan trọng, đề cập đến toàn bộ hoạt động của KTNN trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

dsc_3979.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm có hiệu quả trong phòng, ngừa tham nhũng, chống tiêu cực. Ảnh: N.LỘC

Mục tiêu của việc ban hành Kế hoạch là nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc chỉ đạo, phổ biến và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTN, TC; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán của KTNN; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên, viên chức và người lao động KTNN độc lập, khách quan, kỷ cương và liêm chính.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ Tổng Kiểm toán nhà nước – thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được giao chủ trì, hoặc phối hợp thực hiện với các thành viên theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.

Làm căn cứ để các đơn vị trực thuộc KTNN tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về PCTN, TC; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc KTNN trong việc giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC và các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; cụ thể hóa các nội dung, giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, đảm bảo mọi hoạt động của đơn vị đều công khai, minh bạch; góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành KTNN trong công tác PCTN, TC; đồng thời, xác định việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Kết hợp chặt chẽ công tác PCTN, TC thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN và công tác PCTN, TC trong hoạt động của KTNN.

 - Kế hoạch nêu rõ - 

Trên cơ sở các mục tiêu, yêu cầu đặt ra, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị trong toàn Ngành cần tập trung thực hiện: 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng về công tác PCTN, TC. Trong đó, tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTN, TC; kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 23; Kế hoạch số 13-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII; Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; Nghị quyết liên tịch số 21/NQLTBCSĐ-ĐU ngày 03/02/2023 của Ban cán sự đảng và Đảng ủy KTNN về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; công điện, chỉ thị và chỉ đạo của Ban cán sự đảng KTNN và của Tổng Kiểm toán nhà nước...

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản của KTNN, cải cách thủ tục hành chính trong thi hành công vụ. Trong đó, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, Luật KTNN và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật KTNN cho phù hợp nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả cho hoạt động của KTNN và công tác PCTN, TC, như: Triển khai có hiệu quả Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; xây dựng hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTNN; rà soát, sửa đổi, bổ sung Hệ thống chuẩn mực, Quy trình kiểm toán của KTNN; Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán,…

Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán năm 2023 đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng kiểm toán

ke-hoach-kiem-toan-nam-2022-lua-chon-kiem-toan-mot-so-chuyen-de-co-pham-vi-rong-duoc-du-luan-xa-hoi-quan-tam.jpg
Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Ảnh tư liệu

Tập trung công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo công khai tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các đơn vị được kiểm toán và các cơ quan khác có liên quan theo quy định; rà soát toàn bộ các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện nhất là kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa KTNN với các cơ quan có chức năng đấu tranh PCTN, TC nhất là các cơ quan tố tụng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi tham nhũng, tiêu cực do KTNN phát hiện và kiến nghị xử lý thông qua hoạt động kiểm toán. Đồng thời tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương nhằm giúp các đơn vị được kiểm toán nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, điều hành tài chính công, tài sản công.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC; đây mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và công tác tổ chức cán bộ.

“Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị” – Kế hoạch nêu rõ.

Vụ Tổng hợp được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này trong Báo cáo công tác PCTN, TC định kỳ và hàng năm của KTNN.

Cùng chuyên mục
Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023