Kiểm toán trách nhiệm quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường

Chiều 22/11, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổ chức kiểm toán trách nhiệm quản lý nhà nước trong bảo vệ môi trường”.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 22/11/2023 19:34
Video