MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG

Petrovietnam đặt mục tiêu tăng trưởng 3,5-6% năm 2024
(BKTO) - Nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) xác định triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm về: quản trị và quản lý doanh nghiệp; tài chính; đầu tư; thị trường; khoa học công nghệ, đào tạo, an toàn, môi trường và phát triển bền vững.
  • (BKTO) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5-8% trong năm 2024, TP. Hồ Chí Minh cần có bộ hệ thống quy định những nội dung phân cấp phân quyền rõ ràng thì mới gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong đầu tư công.
  • (BKTO) - Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố (GRDP) tăng 5,75% so với năm 2022, quy mô nền kinh tế đạt trên 118 nghìn tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người gần 94,12 triệu đồng/người/năm. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 7,5 - 8%.
  • (BKTO) - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương cho biết, qua rà soát khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% tương đương với mức bình quân của 5 năm 2021-2025, nhưng đây là nhiệm vụ khó.