NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
(BKTO) - Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được xây dựng nhằm nâng cao năng lực hoạt động, phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội.