Nghiệm thu đề tài: “Tổ chức kiểm toán việc thực hiện cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập”

Sáng 22/8, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tổ chức kiểm toán việc thực hiện cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập”. Đề tài do Cử nhân Nguyễn Đức Tín và Thạc sĩ Đỗ Huệ Tùng, Kiểm toán nhà nước khu vực V đồng Chủ nhiệm. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 22/08/2023 16:12
Thời sự