Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

(BKTO) - Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023-2025. Kế hoạch nhằm xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm của giai đoạn 2023-2025.

nam-2024-tp.hcm-hoan-thanh-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-anh.png
Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ảnh: Nguồn ttbc-hcm.gov.vn

Theo lộ trình, năm 2023, trên cơ sở hợp phần phương án sắp xếp của các địa phương, TP. Hồ Chí Minh tiến hành việc xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã diện tích dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

UBND TP. Hồ Chí Minh khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp phù hợp với thực tiễn (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn) để giải quyết các vấn đề còn bất hợp lý về phân định địa giới đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025. Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp.

Năm 2025 sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó có những đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp giai đoạn 2023-2025 và tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã; sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp. Hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới, tên gọi./.

Cùng chuyên mục
Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã