tinh lang son

Chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công do đâu?
(BKTO) - Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 12/2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của cả nước (gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, kế hoạch các năm trước chuyển sang) là trên 843.800 tỷ đồng.
  • (BKTO) - Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn cho biết, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 11 của tỉnh diễn ra khá sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 28,85% so với cùng kỳ năm trước.
  • (BKTO) - Bộ Tài chính cho biết, hết tháng 11/2023, vẫn còn trên 16.166 tỷ đồng vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 chưa được phân bổ chi tiết.
  • (BKTO) - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 1634/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Nghị định 75).