tong cau

Vấn đề cốt lõi hiện nay là phải tăng tổng cầu của nền kinh tế
(BKTO) - Theo Bộ Tài chính, thực hiện tốt chính sách tài khóa năm 2023 trong bối cảnh thế giới phức tạp và nền kinh tế chưa thực sự đột phá về mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ rất khó khăn. Vấn đề cốt lõi hiện nay là phải tăng tổng cầu của nền kinh tế, chính sách tài khoá chỉ là một trong những giải pháp để giải quyết khó khăn và cần thực hiện đồng bộ các giải pháp…