Chuẩn mực mới về phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đối với cuộc kiểm toán các tập đoàn

(BKTO) - Vừa qua, Hội đồng Chuẩn mực kiểm toán (ASB) của Viện Kế toán công chứng Hoa kỳ đã ban hành Tuyên bố về Chuẩn mực kiểm toán (SAS) số 149, về phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro để lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán các tập đoàn.

ASB là đơn vị chuyên cung cấp các báo cáo, chuẩn mực và hướng dẫn cho các hội viên kế toán công chứng trong việc kiểm toán các công ty phi đại chúng; phục vụ lợi ích cộng đồng thông qua cải tiến và đưa ra các chuẩn mực kiểm toán, dịch vụ chứng thực. SAS 149 có hiệu lực đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của tập đoàn cho các kỳ kế toán kết thúc vào hoặc sau ngày 15/12/2026. Kiểm toán viên cần trang bị kiến thức và các bước chuẩn bị để áp dụng SAS 149 vào hoạt động thực tiễn.

5141_poster.jpg
ASB họp bàn về các chuẩn mực kiểm toán. Ảnh sưu tầm

ASB cũng ban hành Tuyên bố về Chuẩn mực quản lý chất lượng (SQMS) số 3, sửa đổi Mục 10: Quản lý chất lượng kiểm toán, Hệ thống quản lý chất lượng của các công ty, tập đoàn và Mục 20: Đánh giá chất lượng kiểm toán, để tuân thủ một số thuật ngữ được sử dụng trong chuẩn mực quản lý chất lượng với ngôn ngữ được sử dụng trong SAS 149 và cung cấp một số hướng dẫn khác.

SAS 149 thay thế cho Phần 600 của Chuẩn mực kiểm toán số 122, thay đổi cách tiếp cận của kiểm toán viên trong việc xác định các đầu mối kiểm toán từ việc xác định “các đơn vị thành viên quan trọng” sang sử dụng xét đoán chuyên môn dựa trên rủi ro đã được đánh giá. SAS 149 giới thiệu và định nghĩa thuật ngữ “kiểm toán viên được tham chiếu”, kiểm toán viên được tham chiếu không phải là thành viên của đoàn kiểm toán. SAS 149 cũng sửa đổi định nghĩa về kiểm toán viên đơn vị thành viên để chỉ ra rằng kiểm toán viên đơn vị thành viên là một phần của đoàn kiểm toán.

SAS 149 và SQMS mới được ban hành là một phần trong nỗ lực của ASB nhằm thống nhất các chuẩn mực của họ với các chuẩn mực của Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và Đảm bảo quốc tế. Trong trường hợp này, SAS 149 nhất quán với Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 600./.

Cùng chuyên mục
Chuẩn mực mới về phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đối với cuộc kiểm toán các tập đoàn