ĐOÀN XUÂN TIÊN

Hoàn thiện pháp luật kiểm toán nhà nước nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam
(BKTO) - Đó là Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia của Kiểm toán nhà nước (KTNN) do Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn làm Chủ nhiệm.