Giao tổng doanh thu và thu nhập năm 2024 của Công ty mẹ SCIC là 8.886 tỷ đồng

(BKTO) - Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2024 cho Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

s.jpg
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao tổng doanh thu và thu nhập năm 2024 của Công ty mẹ SCIC là 8.886 tỷ đồng. Ảnh: ST

Theo đó, lãnh đạo Ủy ban giao tổng doanh thu và thu nhập năm 2024 của Công ty mẹ SCIC là 8.886 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tối thiểu là 6.511 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế là 6.695 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty mẹ SCIC là 11,4%. Đồng thời, Tổng công ty không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SCIC tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động.

Cùng với đó, phải quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác.

Về phía Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên SCIC, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu phải thẩm định, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của SCIC đã được Ủy ban giao tại Quyết định số 46/QĐ-UBQLV ngày 25/01/2024, Quyết định số 18/QĐ-UBQLV ngày 13/01/2022 của Ủy ban về việc ban hành quy chế hoạch động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban là đại diện chủ sở hữu…

Nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024 của SCIC được lãnh đạo Ủy ban giao cho Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan thực hiện./.

Cùng chuyên mục
Giao tổng doanh thu và thu nhập năm 2024 của Công ty mẹ SCIC là 8.886 tỷ đồng