Hà Nội đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư công

(BKTO) - Đến ngày 07/8, Hà Nội còn 118 dự án đã hết thời gian thực hiện và dự kiến hết thời gian thực hiện trong năm 2023, trong đó có 9 dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 nhưng chưa điều chỉnh thời gian thực hiện...

1(1).jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2790/UBND-KTTH về đẩy nhanh triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.  

Theo đó, với các dự án đầu tư công cấp thành phố đã được thông qua trong giai đoạn 2023-2025, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư  theo quy định của Luật Đầu tư công và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 136/UBND-ĐT ngày 16/01/2023.

Các dự án trình HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư phải bảo đảm rà soát kỹ sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư, khả năng thực hiện, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Thành phố và theo quy định của Luật Đầu tư công. Thời gian hoàn thành chậm nhất tại Kỳ họp HĐND Thành phố cuối năm 2023.

Sau Kỳ họp HĐND tháng 12/2023, các dự án không được  phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ chuyển sang nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 và số vốn đã dự nguồn cho các dự án này trong giai đoạn 2023-2025 sẽ được chuyển vào dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo tinh thần chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022.

Đối với các dự án đã được HĐND Thành phố và các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa phê duyệt dự án, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đối với 160 dự án cấp Thành phố đã được phê duyệt chủ trương đầu tư chậm nhất trong quý II/2024./.

Các sở chuyên ngành (đơn vị chủ trì thẩm định dự án) chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án bảo đảm điều kiện để bố trí vốn hằng năm. Trong đó, đối với các dự án tu bổ, tôn tạo di tích, Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định với di tích cấp thành phố, lấy ý kiến thẩm định với di tích quốc gia của cơ quan chuyên ngành theo quy định của Luật Di sản văn hóa trước khi Sở Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đối với các dự án hết thời gian thực hiện theo quyết định phê duyệt dự án, các chủ đầu tư rà soát tình hình triển khai của từng dự án và phối hợp với các sở chuyên ngành để thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (nếu có), đặc biệt là các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 và dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2024 để bảo đảm điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định./.

Cùng chuyên mục
Hà Nội đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư công