kiểm toán môi trường

Thái Lan: Phát triển hoạt động kiểm toán tín chỉ carbon góp phần bảo vệ môi trường
(BKTO) - Những năm gần đây, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Thái Lan đặc biệt quan tâm đến vấn đề kiểm toán tín chỉ carbon, thể hiện qua việc công bố một báo cáo có chủ đề: “Yêu cầu bắt buộc các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) phải phát triển hoạt động kiểm toán tín chỉ carbon”.
  • (BKTO) - Tài liệu bồi dưỡng kiểm toán môi trường (KTMT) cập nhật các quy định pháp luật về môi trường, cũng như lưu ý đối với kiểm toán viên về những thách thức trong KTMT, kinh nghiệm quốc tế trong KTMT…, sẽ là tài liệu bổ ích cho kiểm toán viên tham khảo, vận dụng vào trong hoạt động kiểm toán lĩnh vực môi trường – lĩnh vực kiểm toán mới và khó hiện nay.
  • (BKTO) - Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và Ban Điều hành Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) giai đoạn 2021-2024, đồng thời thực hiện cam kết tại Tuyên bố Hà Nội với trọng tâm “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam rất chú trọng đến các hành động quốc gia về khí hậu, tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • (BKTO) - Kiểm toán môi trường (KTMT) là lĩnh vực mới và khó song lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu kiểm soát, giúp bảo vệ môi trường. Với ý nghĩa đó, Kiểm toán nhà nước (KTNN) ngày càng chú trọng kiểm toán sâu lĩnh vực này, đồng thời luôn quan tâm đến những giải pháp để nâng cao chất lượng kiểm toán, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được hiệu quả.