Kiểm toán nhà nước nỗ lực trên hành trình chuyển đổi số

Với vai trò, vị thế của mình, Kiểm toán nhà nước đã, đang và sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy hành trình chuyển đổi số, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 26/04/2024 16:34