Phần Lan: Công bố những phát hiện quan trọng về hoạt động kiểm toán và kiểm soát

(BKTO) - Những phát hiện quan trọng nhất về hoạt động kiểm toán và kiểm soát, các kết luận chính về tình hình tài chính và quản lý của các cơ quan công đã được Kiểm toán nhà nước Phần Lan (NAOF) trình bày trong Báo cáo thường niên 2023 và gửi lên Quốc hội.

Thông qua hoạt động kiểm toán, NAOF đảm bảo nguồn công quỹ được sử dụng theo pháp luật cũng như đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước. Nhiệm vụ giám sát của NAOF giúp thúc đẩy tính minh bạch trong mọi hoạt động của các tổ chức công, đặc biệt trong việc ra quyết định.

visit-finland.jpg
Hoạt động kiểm toán giúp Phần Lan sử dụng các nguồn lực công hiệu quả hơn. Ảnh: ST

Báo cáo thường niên 2023 của NAOF tổng hợp các kết luận chính về hoạt động kiểm tra và kiểm soát của cơ quan, ngoài ra trình bày hiệu quả hoạt động của NAOF từ tháng 9/2022 - 9/2023.

Chương 1 của báo cáo trình bày tóm tắt những phát hiện từ các cuộc kiểm toán liên quan đến việc quản lý rủi ro và tính liên tục. Quản lý rủi ro và tính liên tục tích cực là việc làm cần thiết trong các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các công ty do nhà nước kiểm soát. Thông qua các cuộc kiểm toán này, sự vận hành của xã hội có thể được đảm bảo trong mọi tình huống, đồng thời những rủi ro và trách nhiệm của nền kinh tế nhà nước cũng được chú ý hơn.

Chương 2 tiếp tục nêu tóm tắt các Báo cáo kiểm toán của các đơn vị kế toán công. NAOF cho biết, tính thống nhất của ngân sách nhà nước đã được cải thiện, giúp thúc đẩy việc ra quyết định về ngân sách, tăng cường tính tuân thủ trong quản lý nhà nước, làm cho tình hình tài chính và công tác quản lý tài chính nhà nước ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trong chương 3, báo cáo tập trung vào việc đánh giá các hệ thống phúc lợi và dịch vụ. Việc hài hòa các lợi ích an sinh xã hội và các dịch vụ liên quan là một trong những mục tiêu trọng tâm của việc chuẩn bị cải cách an sinh xã hội, cùng với việc tăng cường các biện pháp khuyến khích việc làm tại quốc gia này.

NAOF tiếp tục nêu những phát hiện quan trọng nhất của công tác kiểm toán tài sản cố định của Chính phủ như cơ sở hạ tầng (hệ thống công nghệ thông tin, đường xá, nhà cửa…) trong chương 4 của báo cáo. Ngoài các khoản đầu tư và chi phí mua sắm mới, ngoài các đề xuất ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính công, chi phí bảo trì, sửa chữa cơ sở hạ tầng, chi phí quản lý tài sản của các cơ quan công cũng được trình bày chi tiết.

Chương 5 trình bày kết luận từ các cuộc kiểm toán liên quan đến các thông tin tài chính và thống kê làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong các cuộc kiểm toán, NAOF chú trọng đến những bất cập trong các đề xuất của Chính phủ, đặc biệt khi đánh giá hiệu quả kinh tế của các chương trình cải cách.

Cuối cùng, Chương 6 của báo cáo đề cập đến hiệu quả hoạt động của NAOF. Lợi ích từ các hoạt động kiểm toán của NAOF phụ thuộc vào mức độ bao phủ toàn diện của các cuộc kiểm toán đối với cơ quan quản lý nhà nước và cách thức các cơ quan này thực hiện khuyến nghị kiểm toán của NAOF. Dựa trên các dữ liệu theo dõi kết quả thực hiện kết luận kiểm toán, NAOF cho biết, các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện khá tốt các khuyến nghị được đưa ra.

NAOF nhấn mạnh, nền tài chính công ở Phần Lan đã và đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể, do đó, công tác quản trị nhà nước hiệu quả và sử dụng bền vững, minh bạch các nguồn lực công ngày càng đóng vai trò quan trọng./.  

(Theo NAOF)

Theo: NAOF
Copy Link
Cùng chuyên mục
Phần Lan: Công bố những phát hiện quan trọng về hoạt động kiểm toán và kiểm soát