Phần Lan: Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống dịch vụ kinh doanh công

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước Phần Lan (FNAO) vừa qua đã hoàn thành một cuộc kiểm toán và nhận định về tính hiệu quả của hệ thống dịch vụ kinh doanh công. Trách nhiệm chỉ đạo hệ thống dịch vụ kinh doanh công chủ yếu thuộc về Bộ Kinh tế và Việc làm.

Cuộc kiểm toán đã đánh giá việc tổ chức hệ thống dịch vụ kinh doanh, các điều kiện tiên quyết để hệ thống hoạt động hiệu quả, sự hợp tác giữa các bên tham gia và việc điều hành các dịch vụ kinh doanh.

2019052217321186196.jpg
Hệ thống dịch vụ kinh doanh công cần được đơn giản hóa. Ảnh sưu tầm

Kết quả kiểm toán cho thấy có một số lượng lớn các dịch vụ trên hệ thống, tuy nhiên, khách hàng không quen thuộc với các dịch vụ này. Tính sẵn có của các dịch vụ kinh doanh công và việc cung cấp dịch vụ nhìn chung ở mức tốt. Tuy nhiên, có sự không bình đẳng giữa các công ty hoạt động ở các khu vực khác nhau do có sự khác biệt về cung cấp dịch vụ giữa các khu vực. Bên cạnh đó, tính hiệu lực, năng suất và hiệu quả kinh tế của các dịch vụ kinh doanh công không được đánh giá. Có nhiều mục tiêu ngắn hạn và các chỉ số liên quan đã được thiết lập đối với các dịch vụ kinh doanh công; các chỉ số liên quan đến các mục tiêu không đưa ra một bức tranh chính xác về hiệu quả chi phí của hệ thống dịch vụ. Do đó, không thể đánh giá hiệu quả kinh tế và năng suất của việc cung cấp dịch vụ.

FNAO cho rằng, các hệ thống thông tin có thể hỗ trợ tốt hơn cho việc hợp tác giữa các bên liên quan. Một số nỗ lực đã được thực hiện để cải thiện việc thực hiện chức năng của hệ thống dịch vụ công bằng cách thúc đẩy việc trao đổi thông tin giữa các bên liên quan cũng như các hệ thống thông tin được chia sẻ. Tuy nhiên, sự phức tạp của hệ thống dịch vụ gây ra vấn đề về khả năng quản lý mà chưa tìm ra được giải pháp nào.

Việc chỉ đạo hệ thống dịch vụ hiện nay là một thách thức. Do sự phức tạp của hệ thống dịch vụ hiện tại và số lượng lớn các bên tham gia, rất khó để chỉ đạo toàn bộ các dịch vụ kinh doanh công. Công tác chỉ đạo còn mang tính đặc thù đối với từng tổ chức và sự phối hợp của cả hệ thống còn hạn chế. Ngoài ra, còn có sự chồng chéo trong việc phân công lao động giữa các bên liên quan khác nhau. Hệ thống và sự chỉ đạo hệ thống cũng khá phức tạp. Việc chỉ đạo chung hệ thống dịch vụ có thể được cải thiện bằng cách đơn giản hóa hệ thống để tạo thuận lợi cho việc quản lý, điều hành.

Căn cứ vào các kết quả kiểm toán nêu trên, FNAO khuyến nghị Bộ Kinh tế và Việc làm cần phối hợp với Bộ Ngoại giao để đơn giản hóa hệ thống dịch vụ kinh doanh bằng cách cụ thể hóa sự phân công lao động giữa các Bộ và làm rõ vai trò của các tổ chức cung cấp dịch vụ. Đồng thời, các Bộ cần đảm bảo khả năng dự đoán và tính liên tục của các dịch vụ, vốn rất quan trọng đối với doanh nghiệp./.

Cùng chuyên mục
Phần Lan: Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống dịch vụ kinh doanh công