QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

Thấy gì qua kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022?
(BKTO) - Hôm nay (30/5), Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo Quốc hội Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022.
  • (BKTO) - Theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN chậm nhất là 18 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. Tuy nhiên, điều này không kịp thời cung cấp thông tin cho các cấp quản lý ngân sách, làm giảm ý nghĩa của công tác quyết toán NSNN đối với công tác xây dựng dự toán. Do đó, Quốc hội đã giao Chính phủ nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hằng năm. Bộ Tài chính, các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia đang hiến kế để rút ngắn thời gian quyết toán, mà vẫn nâng cao chất lượng báo cáo quyết toán NSNN trước khi Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) phê chuẩn.
  • (BKTO) - Kết quả kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương (BCQT NSĐP) là căn cứ quan trọng để Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê chuẩn BCQT NSĐP, đồng thời cũng là căn cứ, cơ sở để Kiểm toán nhà nước (KTNN) kiểm toán và đưa ra ý kiến xác nhận đối với BCQT ngân sách nhà nước (NSNN) của Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn. Với ý nghĩa đó, thời gian qua, KTNN khu vực XIII luôn chú trọng nâng cao chất lượng kiểm toán BCQT NSĐP và qua thực tiễn đơn vị đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm tốt, qua đó đóng góp tích cực vào những kết quả chung trong việc kiểm toán BCQT NSĐP của toàn Ngành.
  • (BKTO) - Trước yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động kiểm toán, trong đó có kiểm toán báo cáo quyết toán (BCQT) ngân sách địa phương, Kiểm toán nhà nước khu vực VI đã nỗ lực thực hiện tốt cũng như đưa ra nhiều giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán.