Tập huấn, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới của Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2022 của Kiểm toán nhà nước (KTNN), sáng 20/12, Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Tổng hợp và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật do KTNN ban hành năm 2022.

281a6746.jpg
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đ. KHOA

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, kiểm toán viên, chuyên viên của các đơn vị kiểm toán chuyên ngành, khu vực và một số đơn vị tham mưu, sự nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm cập nhật các quy định mới của KTNN về công tác kiểm toán; góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán, tránh rủi ro pháp lý cho KTNN, kiểm toán viên nhà nước trong hoạt động kiểm toán.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung giới thiệu những điểm mới, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn cũng như nội dung cơ bản của 03 văn bản quy phạm pháp luật do KTNN ban hành.

Cụ thể gồm: Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của KTNN, được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-KTNN ngày 18/3/2022; Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN, được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN ngày 03/11/2022; Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành Kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán, được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-KTNN ngày 17/11/2021.

Theo các báo cáo viên, việc ban hành các Quy định trên là cần thiết, nhằm kịp thời hướng dẫn thực hiện một số nội dung mới theo yêu cầu của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN; đồng thời, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong các quy định hiện hành; bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Luật KTNN, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức, thực hiện, quản lý hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất lượng của KTNN, Đoàn KTNN, kiểm toán viên nhà nước.

Giới thiệu Quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm toán của KTNN, ông Hoàng Linh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho biết, so với Quy định ban hành năm 2017, Quy định này có 3 nhóm vấn đề đổi mới.

Quy định đã bổ sung 01 điều liên quan đến quy định trách nhiệm thực hiện bí mật nhà nước để đảm bảo phù hợp với quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực KTNN, trong đó gắn trách nhiệm cụ thể Đoàn kiểm toán, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, các đơn vị tham mưu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán chịu trách nhiệm thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật và danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực KTNN do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bên cạnh đó, Quy định đã cụ thể hóa, bổ sung trách nhiệm của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Vụ Pháp chế trong trường hợp Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu khi xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán.

Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế thực hiện trong thời gian qua, văn bản này quy định Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt dự thảo báo cáo kiểm toán bằng một trong hai hình thức: tổ chức họp xét duyệt (trực tiếp hoặc trực tuyến); tổ chức lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản (không tổ chức họp xét duyệt)…

Đối với Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN, báo cáo tại Hội nghị, bà Hoàng Cẩm Tú - Trưởng phòng Tổng hợp (Vụ Tổng hợp) nêu rõ, Quy định cũng bổ sung nhiều điểm mới quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là đã bổ sung đối tượng áp dụng đối với các đơn vị được kiểm tra, đối chiếu nhằm bổ sung các đơn vị chịu sự điều chỉnh của quy định, làm cơ sở pháp lý cho việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN; quy định nguyên tắc tổ chức thực hiện việc theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị; lược bỏ quy định thẩm định, phê duyệt Thông báo Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị năm của KTNN, chuyển thành đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiến nghị năm của đơn vị; phân cấp toàn bộ cho đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trong công tác này.

281a6803.jpg
Báo cáo viên trao đổi, làm rõ vấn đề học viên quan tâm tại Hội nghị. Ảnh: Đ. KHOA

Quy định mới cũng quy định cụ thể nguyên tắc xử lý đối với các khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán trong quá trình thực hiện kiến nghị; bổ sung quy định về việc tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán; bổ sung quy định trách nhiệm của Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán trong theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán; bổ sung thêm trách nhiệm của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Thanh tra KTNN, Vụ Pháp chế, Trung tâm Tin học trong công tác theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán…

Hội nghị cũng đã nghe ông Đoàn Trần Phú - Trưởng Phòng chống tham nhũng (Vụ Tổng hợp) giới thiệu nội dung cơ bản của Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành Kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán.

Trong đó, những điểm mới đáng chú ý của Quy định này là: kết cấu theo hướng quy định chung về trình tự, sau đó quy định trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành Kế hoạch kiểm toán; lược một số nội dung như: phổ biến Quyết định kiểm toán, kế hoạch kiểm toán và cập nhật kiến thức cho Đoàn kiểm toán; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đoàn kiểm toán; quy định về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán, do đã được quy định chi tiết tại Quy trình kiểm toán và các nội dung này không liên quan trực tiếp đến trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành Kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán.

Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của Vụ Pháp chế trong việc xét duyệt Kế hoạch kiểm toán; bổ sung hình thức họp trực tuyến hoặc gửi lấy ý kiến bằng văn bản để đảm bảo tính linh hoạt trong việc tổ chức các cuộc họp xét duyệt; điều chỉnh lại thời gian các Vụ tham mưu lập báo cáo kết quả thẩm định trình Tổng Kiểm toán nhà nước từ 02 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm việc; sửa đổi quy định cho phù hợp với Luật KTNN sửa đổi, quy trình kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên cũng đã trao đổi, làm rõ hơn một số vấn đề các học viên quan tâm liên quan đến 3 văn bản trên./.

Cùng chuyên mục
Tập huấn, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới của Kiểm toán nhà nước