Thẩm định các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Chiều 21/12, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức họp thẩm định Giáo trình quản lý tài chính công, tài sản công và Tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2, cấp độ 3 thuộc Hệ thống Chương trình đào tạo, bồi dưỡng của KTNN.

quang-canh-cuoc-hop-tham-dinh-tai-lieu-boi-duong-ky-nang-kiem-toan-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-cap-do-2-cap-do-3-.jpg
Quang cảnh cuộc họp thẩm định Tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2, cấp độ 3. Ảnh: Nguyễn Ly

Tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng kiểm toán trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình. Tài liệu được chia thành 3 cấp độ (Cấp độ 1, Cấp độ 2 và Cấp độ 3), với 11 chuyên đề bồi dưỡng. Cấu thành trong mỗi cấp độ là các chuyên đề liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và mức độ yêu cầu đối với người học. Tổng thời lượng bồi dưỡng 108 tiết.

Trong đó, Tài liệu bồi dưỡng cấp độ 2 dành cho đối tượng là công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình có từ 4-8 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình. Tài liệu gồm 4 chuyên đề, thời lượng đào tạo 40 tiết.

Người học sẽ được trang bị những kiến thức về kỹ năng khảo sát, thu thập thông tin và lập kế hoạch kiểm toán dự án đầu tư xây dựng; kỹ năng kiểm toán đối với dự án đầu tư sử dụng nguốn vốn ODA và các loại hình công trình xây dựng (Công trình dân dụng và công nghiệp; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông và thủy lợi).

ban-bien-soan-tai-lieu-boi-duong-ky-nang-kiem-toan-du-an-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-cap-do-2-cap-do-3-giai-trinh-tiep-thu-cac-y-kien-cau-hoi-dong.jpg
Ban biên soạn Tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2, cấp độ 3 giải trình tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định. Ảnh: Nguyễn Ly

Tài liệu bồi dưỡng cấp độ 3 dành cho đối tượng là công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình có từ trên 9 năm kinh nghiệm và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán lĩnh vực dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ nâng cao. Tài liệu gồm 3 chuyên đề, thời lượng bồi dưỡng là 28 tiết.

Người học sẽ được trang bị những kỹ năng phân tích kiểm toán dự án đầu tư trong việc lập biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực đối với dự án đầu tư xây dựng; phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính dự án đầu tư.

hoi-dong-tham-dinh-danh-gia-cac-tai-lieu-dat-yeu-cau..jpg
Hội đồng thẩm định đánh giá các tài liệu đạt yêu cầu. Ảnh: Nguyễn Ly

Giáo trình quản lý tài chính công, tài sản công được xây dựng nhằm phục vụ công chức, viên chức mới được tuyển dụng vào KTNN tham gia Khóa bồi dưỡng ngạch kiểm toán viên cấp độ I; các đối tượng khác cần bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ tài chính công, tài sản công. Giáo trình sẽ giúp người học nắm vững kiến thức lý luận và nghiệp vụ quản lý tài chính công, tài sản công để vận dụng vào giải quyết có hiệu quả các vấn đề thực tiễn về tài chính công, tài sản công cũng như hoạt động kiểm toán nguồn lực công.

Giáo trình cũng giúp người học tự nghiên cứu, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tài chính công, tài sản công và đề xuất ý tưởng, quan điểm, giải pháp hoàn thiện các quy định đó cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và yêu cầu đổi mới quản lý tài chính công, tài sản công của đất nước; chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu môn học, hình thành ý thức tôn trọng và có trách nhiệm đối với lợi ích công.

Giáo trình gồm 2 phần: Phần I - Quản lý tài chính công gồm 6 chương: Tổng quan về quản lý tài chính công; Quản lý ngân sách nhà nước (NSNN); Tổ chức cân đối NSNN và quản lý nợ công; Quản lý các quỹ tài chính công ngoài NSNN; Quản lý tài chính các đơn vị dự toán ngân sách; Quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phần II - Quản lý tài sản công gồm 5 chương: Tổng quan về quản lý tài sản công; Quản lý tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác; Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Quản lý tài sản công tại doanh nghiệp; Quản lý nhà nước đối với tài sản là đất đai, tài nguyên.

Trong quá trình soạn thảo giáo trình, tài liệu, các Ban biên soạn đã kế thừa tài liệu trước, đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung, văn bản pháp luật liên quan và kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động kiểm toán. Hội đồng thẩm định đánh giá, các tài liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyên môn, tuân thủ đề cương được phê duyệt cũng như các yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Hội đồng thẩm định đánh giá, Giáo trình quản lý tài chính công, tài sản công và Tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2, cấp độ 3 đạt yêu cầu, hoàn thiện trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, ban hành.

Cùng chuyên mục
Thẩm định các giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước