thu hút đầu tư

Quảng Bình: Tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế, kêu gọi đầu tư nước ngoài
(BKTO) - Với những nỗ lực trong công tác ngoại giao kinh tế, đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có 28 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định với tổng vốn đăng ký đầu tư 1,19 tỷ USD.