8 nhiệm vụ quan trọng của Vụ Tổ chức cán bộ thời gian tới

(BKTO) - Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu này khi dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024 của Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB), chiều 05/12, tại Hà Nội.

4.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: HỒNG NHUNG

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Kiểm  toán nhà nước (KTNN), cùng toàn thể cán bộ, công chức Vụ TCCB.

Trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Trần Đức Lâm cho biết, năm 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo KTNN và trực tiếp của Tổng Kiểm toán nhà nước, sự phối hợp tích cực của thủ trưởng các đơn vị trong toàn Ngành, tập thể Vụ TCCB đã nêu cao quyết tâm chính trị, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí và tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện hiệu quả, chất lượng kế hoạch công tác năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Ngành.

Theo đó, trong năm, Vụ TCCB đã nghiên cứu, tham mưu trình Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước, phù hợp với đặc thù của Ngành, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản của Ngành, như: Trình Ban Cán sự đảng ban hành 01 văn bản quy định về việc quản lý đảng viên ra nước ngoài giải quyết việc riêng; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 03 quyết định và 02 văn bản hướng dẫn triển khai công tác cán bộ.

1(1).jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HỒNG NHUNG
6.jpg
Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Trần Đức Lâm báo cáo kết quả công tác năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024. Ảnh: HỒNG NHUNG

Cũng trong năm 2023, Vụ đã tham mưu trình Tổng Kiểm toán nhà nước nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 cho 78 công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; nâng lương trước hạn cho 4 công chức có thông báo nghỉ hưu; nâng lương thường xuyên; phụ cấp thâm niên nghề, hỗ trợ đối với 792 công chức thuộc các đơn vị tham mưu và KTNN chuyên ngành không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề năm 2023...

Vụ cũng đã tham mưu Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức kỳ thi chuyển ngạch kiểm toán viên nhà nước (KTVNN) năm 2022 theo Kế hoạch đã được phê duyệt và trình Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm ngạch đối với 08 Kiểm toán viên chính và 61 KTVNN; chuyển ngạch 01 công chức từ thanh tra viên chính sang ngạch Kiểm toán viên chính; tổ chức kỳ thi chuyển ngạch KTVNN và nâng ngạch công chức năm 2023 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, đúng quy định và tập trung.

Vụ TCCB đã tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 27 quyết định tuyển dụng công chức, viên chức, trong đó có 09 công chức tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; công tác thi tuyển công chức đến nay đã hoàn thành. Hiện nay, Vụ đã tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với 43 thí sinh.

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban Cán sự đảng, Vụ đã tham mưu Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của KTNN đảm bảo thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai, thống nhất trong tập thể Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo KTNN.

Vụ TCCB đã tham mưu Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước: Thực hiện quy trình giới thiệu quy hoạch Ủy viên Trung ương đối với 03 đồng chí lãnh đạo KTNN; giới thiệu nguồn quy hoạch Đại biểu Quốc hội chuyên trách nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 44 công chức; giới thiệu quy hoạch chức danh Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 02 công chức; ban hành Quyết định về việc duy trì và bổ sung quy hoạch công chức lãnh đạo giai đoạn 2021-2026 đối với 228 công chức cấp Vụ và 1.252 công chức cấp phòng, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 174 công chức cấp Vụ và 1.208 công chức cấp phòng.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, đến nay, KTNN đã tổ chức 36/40 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tọa đàm, tập huấn đề cương kiểm toán; 8/9 lớp sử dụng phần mềm. Thêm vào đó, Vụ đã phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm toán hoàn thành việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện 36 chương trình đào tạo, bồi dưỡng của KTNN.

Đặc biệt, để phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của KTNN năm 2024, Vụ đã tham mưu Tổng KTNN đã ký Quyết định thành lập Ban Rà soát danh mục văn bản, tài liệu và hệ thống ngân hàng câu hỏi, đáp án và Ban Thẩm định danh mục văn bản, tài liệu…

9.jpg
Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Vũ Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HỒNG NHUNG

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao công tác truyền thông của KTNN, Vụ đã tham mưu Lãnh đạo KTNN chuyển chức năng thông tin, truyền thông từ Văn phòng KTNN về Báo Kiểm toán và trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng KTNN, Báo Kiểm toán và các phòng, ban trực thuộc.

Về kế hoạch công tác năm 2024, ông Lâm cho biết, đây là năm có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành kế hoạch 05 thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 và tổ chức Lễ Kỷ niệm chào mừng 30 năm thành lập KTNN. Với tinh thần đoàn kết, tập trung, thống nhất, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được nhằm tiếp tục thực hiện phương châm hành động của KTNN “Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng và đạo đức công vụ”, Vụ TCCB xác định nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về công tác cán bộ đảm bảo phù hợp với các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và thực tiễn của KTNN nhằm chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động kiểm toán. Nhất là công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan cho phù hợp với Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển KTNN đến năm 2030 về phát triển hệ thống tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; tham mưu Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng và ban hành danh mục vị trí việc làm và mô tả công việc của KTNN.

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức KTNN, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu chuyên môn và cơ cấu ngạch hợp lý…

Để đạt được nhiệm vụ đề ra, Vụ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ, các văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước về công tác tổ chức cán bộ.

Vụ cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, đào tạo công chức của KTNN theo quy định của Trung ương, gắn với thực tiễn hoạt động của ngành; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm toán viên…

0.jpg
Vụ trưởng Vụ TCCB Đỗ Văn Tạo phát biểu, làm rõ một số nội dung tại Hội nghị. Ảnh: HỒNG NHUNG

Chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Vụ TCCB trong năm 2023.

Đặc biệt, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh 5 kết quả nổi bật của Vụ, đó là: Tổ chức kỳ thi sát hạch; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành liên quan đến công tác cán bộ; thẩm định các đối tượng bổ nhiệm, quy hoạch thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư; 2 kỳ thi tuyển dụng công tâm, khách quan; tổ chức tốt kỳ thi nâng ngạch.

Thống nhất với dự thảo Báo cáo, Tổng Kiểm toán nhà nước mong Vụ TCCB cố gắng thực hiện tốt 5 nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong Báo cáo, đồng thời tiếp thu ý kiến của các đơn vị tại Hội nghị để triển khai công tác thời gian tới tốt hơn.

Tổng Kiểm toán nhà nước đặc biệt nhấn mạnh 8 nhiệm vụ quan trọng thời gian tới mà Vụ cần quan tâm:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt sau khi có Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Thứ hai, về tổ chức bộ máy, cần chú ý 3 việc: Nâng cao chất lượng kiểm toán, phòng chống tiêu cực; ứng dụng tin học trong hoạt động kiểm toán; theo dõi kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Thứ ba, về công tác cán bộ của Ngành, từ việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển…; cố gắng ra tiêu chí sát, định lượng nhiều hơn định tính để tuyển dụng được cán bộ tốt; bổ nhiệm những người xứng đáng, chuyên môn tốt, đạo đức tốt, có uy tín; quan tâm đào tạo cán bộ cho Ngành về ngạch bậc, kiến thức chuyên môn, kiến thức pháp luật, đạo đức công vụ, tin học, ngoại ngữ…

8.jpg
Vụ trưởng Đỗ Văn Tạo: "Vụ TCCB mong tiếp tục nhận được sự phối hợp ngày càng tốt hơn của các đơn vị, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Tổng Kiểm toán nhà nước để Vụ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao". Ảnh: HỒNG NHUNG

Thứ tư, làm tốt khâu thẩm định cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Thứ năm, tiếp tục cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cán bộ.

Thứ sáu, phát động phong trào thi đua chào mừng 30 năm thành lập Ngành.

Thứ bảy, chăm lo thật tốt, thật chu đáo cho dịp Tết Nguyên đán 2024.

Thứ tám, quan tâm đến các hoạt động Đảng, đoàn thể gắn với phong trào thi đua yêu nước và gắn với thành lập Ngành.

Thay mặt tập thể công chức Vụ TCCB, Vụ trưởng Đỗ Văn Tạo tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước để hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

“Vụ TCCB mong tiếp tục nhận được sự phối hợp ngày càng tốt hơn của các đơn vị, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Tổng Kiểm toán nhà nước để Vụ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của KTNN; đáp ứng sự kỳ vọng của Ban Cán sự đảng, của Tổng Kiểm toán nhà nước” - Vụ trưởng Đỗ Văn Tạo nhấn mạnh./.

Cùng chuyên mục
8 nhiệm vụ quan trọng của Vụ Tổ chức cán bộ thời gian tới