Australia: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Bộ Dịch vụ xã hội

(BKTO) - Vừa qua, Kiểm toán nhà nước Australia (ANAO) đã phát hành Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá hiệu quả của việc mua sắm các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ từ năm 2020 đến 2022 của Bộ Dịch vụ xã hội (Bộ) được cung cấp thông qua Chương trình 1800RESPECT.

1800RESPECT là dịch vụ tư vấn về bạo lực gia đình và các vấn đề nội địa của Australia. Đây là “sáng kiến ​​hàng đầu” của Kế hoạch quốc gia đầu tiên về giảm thiểu bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em của Bộ và vẫn đang là một phần cốt lõi của Kế hoạch quốc gia thứ 2. Cả 2 Kế hoạch này đều được Bộ quản lý. Các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ của 1800RESPECT do một bên thứ 3 cung cấp. Bộ đã bắt đầu quy trình mua sắm vào năm 2020 để chọn nhà cung cấp mới và thay đổi cơ chế tài chính từ thỏa thuận tài trợ thành hợp đồng. Bộ mất 2 năm để hoàn thành quy trình mua sắm, kết quả là hợp đồng 5 năm trị giá khoảng 200 triệu USD được thực hiện vào ngày 24/01/2022.

100155.jpg
Australia quan tâm đến vấn về bạo lực gia đình. Ảnh sưu tầm

ANAO thực hiện cuộc kiểm toán này nhằm đảm bảo với Nghị viện rằng quy trình mua sắm do Bộ thực hiện có khả năng cung cấp dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và cung cấp hỗ trợ chất lượng cao nhất trong phạm vi chi phí dự kiến. ANAO phát hiện, việc mua sắm các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ của Bộ là hiệu quả và có khả năng đạt được giá trị gia tăng.

Theo đó, Bộ đã triển khai đầy đủ và hiệu quả khuôn khổ quản lý, đồng thời xây dựng chiến lược và kế hoạch đánh giá. Bộ đã áp dụng các bài học rút ra từ các cuộc rà soát, đánh giá các năm trước về việc thực hiện Kế hoạch quốc gia để thiết kế quy trình mua sắm 2 giai đoạn. Việc mua sắm tuân thủ Quy tắc mua sắm liên bang. Bộ đã quản lý một cách thích hợp việc chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ của 1800RESPECT và duy trì tính liên tục của dịch vụ. Bộ cũng thiết kế các cơ chế hành chính phù hợp với mục đích của chương trình.

Tuy nhiên, ANAO chỉ ra một số hạn chế như khung quản trị hiệu quả hoạt động vẫn chưa được triển khai đầy đủ; hiện nay Bộ không thể đảm bảo về tính đầy đủ và chính xác của dữ liệu; Bộ chưa xây dựng Chiến lược và kế hoạch đánh giá 1800RESPECT chi tiết.

ANAO kiến nghị Bộ xây dựng chiến lược và kế hoạch để đánh giá hiệu quả hoạt động của 1800RESPECT phù hợp với các mục tiêu và khung quản lý hiệu quả hoạt động. Chiến lược đánh giá cần xem xét các kiến nghị liên quan đến việc đánh giá Kế hoạch quốc gia đầu tiên, các mục tiêu và chỉ số liên quan của Kế hoạch quốc gia thứ 2./.

Cùng chuyên mục
Australia: Đánh giá hiệu quả hoạt động của Bộ Dịch vụ xã hội