ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Luôn xứng đáng là “Đội dự bị của Đảng, rường cột của nước nhà”
(BKTO) - Năm 2023, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, toàn bộ 12 chỉ tiêu công tác năm 2023 đã được các cấp bộ Đoàn cùng tuổi trẻ cả nước hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra. Nổi lên là việc thu hút hơn 17,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do các tổ chức Đoàn tổ chức (chỉ tiêu đặt ra là 10 triệu lượt).
  • (BKTO) - Tương lai của lĩnh vực kiểm toán và cơ quan Kiểm toán nhà nước (KTNN) được định hình bởi những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Trong những năm tới, đoàn viên, thanh niên KTNN sẽ là lực lượng nòng cốt, đi trước đón đầu trong cuộc cách mạng này để nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và tính minh bạch của hoạt động kiểm toán.
  • (BKTO) - Ngay từ những ngày đầu của cách mạng, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn chăm lo, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên; xác định thanh niên là lực lượng xung kích, rường cột quốc gia, đội hậu bị của Đảng. Do đó, công tác thanh niên là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng Việt Nam cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay.
  • (BKTO) - Sáng 01/6, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên KTNN đã tổ chức Hội nghị mở rộng để đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng tới. Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Lê Mạnh Cường chủ trì hội nghị.