hỗ trợ doanh nghiệp

Vĩnh Long triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
(BKTO) - 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Vĩnh Long đã tích cực triển khai loạt các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.