hỗ trợ doanh nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh: Ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất xanh
(BKTO) - Tại TP. Hồ Chí Minh, các hiệp hội, trung tâm, ngân hàng đã và đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp (DN) sản xuất, xuất khẩu theo hướng xanh, bền vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2024.